Μερικές εικόνες από το Spreepark / A photo album from the abandoned Spreepark in Berlin.

Κι ένα σύντομο βίντεο από τη ρόδα / A short film from the Ferris Wheel.